Қазақ тілін ұйренуге бағытталған “tilqural.kz”, “Abai.institute”, “Tilmedia”, “Balatili.kz” порталдары;
Сөздік қорды байытуға бағытталған “emle.kz”, “Termincom.kz”, “Sozdikqor.kz”, “Qazcorpora.kz: порталдары;
Барлық сала құжаттарының қазақша ұлгісі мен қатесіз толтыру нұсқаулығы берілген “Qujat.kz” порталы;
Жер-су атаулары жинақталған ономистикалық “Atau.kz” базасы;
Еліміздегі латын графикасына көшу ұдерісін сұйемелдейтін “Qazlatyn.kz” (портал және конвертер) қлттыө порталы;
Тіл саласына қатысты өзекті ақпараттар орналастырылған “Tilalemi.kz” сайты